Kontrast

Czcionka

Szerokość

Kursor

Początkowe ustawienia

Zdjęcie przedstawia rodzinę stojącą na brzegu plaży

Jak uzyskać pomoc medyczną w nagłych przypadkach na wakacjach?

Wakacje – czas beztroski i odpoczynku. Jednak czasami los lubi płatać figle i w czasie urlopu konieczna jest pomoc lekarska lub pielęgniarska.

Po pierwsze okres wakacyjny to czas odwiedzin Polaków pracujących za granicą. Pacjenci, posiadający ubezpieczenie w jednym z krajów UE/EFTA (kraje UE + Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria), mogą uzyskać w sytuacjach nagłych i niespodziewanych pomoc medyczną bezpłatnie na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowe leczenie i obejmuje tylko nagłe przypadki. O zakresie świadczeń udzielonych na podstawie EKUZ decyduje lekarz biorąc pod uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w Polsce. Na podstawie EKUZ można uzyskać poradę lekarską tylko w placówkach mających umowę z NFZ.

A co w przypadku, gdy spędzamy urlop w kraju? W nagłych przypadkach pacjenci ubezpieczeni mogą uzyskać bezpłatną pomoc lekarską poza gminą właściwą i gminami sąsiadującymi z gminą właściwą dla miejsca udzielania świadczeń. Gmina właściwa to ta, w której pacjent złożył deklarację wyboru świadczeniodawcy. Najprościej ujmując, pacjent, który wybrał swojego lekarza POZ np. w gminie Stężyca ma prawo do bezpłatnej pomocy lekarskiej w nagłym przypadku jeśli spędza urlop poza tą gminą i gminami z nią sąsiadującymi. Tak jak w pierwszym przypadku dotyczy to placówek, które mają podpisane umowy z NFZ (załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna).

W przypadku osób spędzających wakacje za granicą w jednym z krajów UE/EFTA do uzyskania świadczeń medycznych konieczne jest okazanie karty EKUZ. Można ją wyrobić w lubelskim oddziale NFZ. Wniosek można przesłać drogą pocztową, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku, kiedy wniosek nie zawiera podpisu wnioskodawcy, wnioskodawca musi osobiście odebrać kartę EKUZ ). Należy pamiętać, że w tych krajach polski turysta otrzyma pomoc na tych samych warunkach co jego obywatele. Oznacza to, że jeśli w danym kraju istnieje system współpłacenia przez pacjenta (Czechy, Belgia, Francja), a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych, polscy turyści będą musi uiścić oplatę. Wydanie EKUZ

W nadziei, że nie będą Państwo musieli korzystać z powyższych rad, życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji.